Posts

מעלית בבית פרטי

הצורך: הרוב המכריע של הבתים הפרטיים בארץ משתרע על פני יותר מקומה אחת. הסיבות: יוקר הקרקע, ומגבלות בניה מצד הרשויות.

בניה מדברית

המושג בית מדברי מזמין אותנו להתייחסות אחרת. התייחסות המשליכה על בחירת החומרים, תכנון המבנה הבסיסי ועל הצורך (והיכולת) להשתמש ולנצל